Essentiële functies van organische stof

 

Organische stof heeft een aantal belangrijke functies voor bodem, bodemleven, structuur en de bemesting van de gewassen. Organische stof zorgt voor:

• Verbetering van de bodemstructuur. Op lössgrond zorgt het voor een minder sterke binding tussen de bodemdeeltjes waardoor er een grotere aëratie ontstaat en minder slemp.
• Verbetering van de vochtvoorziening. Organische stof houdt prima water vast en zorgt hierdoor voor een groter vochthoudend vermogen van de grond en dus minder droogtegevoeligheid.
• Verbetering waterdoorlatendheid. Ten tijde van wateroverlast zorgt organische stof door structuurstabiliteit en vergroting van poriën voor een betere infiltratiesnelheid.
• Verbetering van de bindingscapaciteit van de voedingsstoffen. In zandgrond worden positief geladen voedingselementen (K, Na, Mg, Ca, NH3) alleen gebonden aan de organische stof waardoor ze niet uitspoelen en beschikbaar blijven voor plantenvoeding. De bindingscapaciteit wordt uitgedrukt in CEC,(capaciteit om kationen uit te wisselen) hoe hoger het o.s.-gehalte des te hoger de CEC.
• Verlaging van de mechanische weerstand in de grond. Organische stof zorgt ervoor dat grond gemakkelijker en intensiever bewortelbaar is. Ook belangrijk voor de plantenwortels is dat er door organische stof meer zuurstof in de grond beschikbaar is voor plantengroei.
• Toename van bodemleven. Bodemorganismen als bacteriën en schimmels leven van afgestorven organisch materiaal van plantenwortels, mest en plantenresten en zorgen op hun beurt voor een goede bodemstructuur.